Wegonen iwe Giiwedinong Wiijichigewin?

Giiwedinong Wiijichigewin owiiji’aawaa’ gikino’amawaagana’ ji-dagwiinid, nawach ji- minosewaad waasa giiwedinong onjiiwaad. Owe izhichigewin wiiji’iwemagan ji-wiijiwindwaa gikino’amawaaganag ji-onji-gikendaasowaapan imaa onji Cisco bagakaabiwin, niizhwewig ji-ondaabiding gaa-mazinaatesenig imaa TelePresence gaa-ijigaadeg. Owe izhichigewin gii-onjise igiwe gaa-wiijitoowaad iwe igi TakingITGlobal gaa-inindwaa. Mii owe ji- wiijiwindwaa gaa-gikino’amawindwaa zhigwa gekino’amaagewaad ji-wiiji’igowaad obimaadiziwiniwaang.

Giiyaabi gikendan  Miigiwewin
Tech4Good

On April 7th, 350 players will hit the ice at the Sixteen Mile Sports Complex in Oakville, Ontario to help raise critically needed funds to enable us to serve more communities and add more schools and students to the network. To register your team for Tech4Good, or learn more, visit the event website!

Wiijiiwemagak Giiwedinong Wiijichigewin Dibaajimowin

Wiijichigemagakin Gikino’amaadiiwigamigoon

Onachigewinan Izhichgewining

 
Onatoong Wiijichigendiwin

Onatoong Wiijichigendiwin

Ji-onachigaadeg manaaji’idiwin, dabasendiwin, ji- gikenjigaadeg ezhichigeng mii gikino’amawaaganag, gekino’amaagewaad zhigwa ishkoniganan da- debwetamoog.

Ge-niigaaniiwaad Ji-gashki’ewizi’iwewaad

Ji-wiijichigemaawaad Anishinaabe’, Wiisaakodewininiwa’ zhigwa Waabishkiiwe’ gaa- niigaaniinid ji-onatoowaad ani-niigaan bagosendamowin.

Gikinawaaj Etegin

Gikinawaaj gegoon ji-ategin ji-wiiji’iwemagakin izhitwaawinan, gechiwaag ayizhisegin ji-niigaan ategin gaye gikino’amaadiiwigamigong.

 

Gaawiin eta Gikino’amaadiiwigamigong

Ji-gikendamowaad gikino’amawaaganag gegoon gaa- gikino’amawindwaa ji-wiiji’igowaad agwaji-aya’ii, abooshke odaanaang gaa-bi-izhiseg zhigwa miziwe ayinaadiding.

Maamiinochigaadeg Begosendamowin

Wiidanokiimindwaa endaso-gikino’amaageng ezhi- wawiingeziwaad, zenagi’igowaad ji-gashki’ewiziwaad gikino’amawaaganag aaniin gaye ayizhinaagwaninig.

Ji-waawiiji’iwewaad Bebakaan Awiyag

Andomangwaa bebakaan awiyag ji-waawiiji’aawaad gikino’amawaagana’ zhigwa ogikino’amaageg.

@AConnectednorth

Wiijiiwaaganag

GAA-ONATOOD IZHICHIGEWIN

Cisco

NIIGAANIID ECOSYSTEM

TakingITGlobal

GAA-WIIJI’IWEWAAD

SSi Micro SaskTel KNet NorthwesTel

GAA-NIIGAANIIWAAD WIIJI’IWEWAAD

WIIJI’IWEWAAD IZHICHIGEWINING

  • Alix & James Arnett

  • Greg and Susan Guichon

  • Mackinnon Family Charitable Fund

  • Peter and Catherine Clark Family Foundation

  • The McLean Foundation

  • The Pace Family Foundation

  • Willa Black and Don Jarvis

BC Program Supporters

BAKAAN WIIJIIWAAGANAG IZHICHIGEWINING

Other Founding Partners

Wiijichigen

Miigiwen zhooniyaa ji-wiijitooyan owe izhichigewin

Gaa-niigaaniid iwe Ecosystem TakingITGlobal inate Kaanada akiing gichi-ogimaawin diba’igewin (866686991RR0001) aginjigan. Ge-miigiwewaad maagoniganing daa-miigiwewag gemaa daa- izhinizha’igewag:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Gidaa-noonde-gikino’amaage na?

Nindaa-andawendaamin gegoon ge-aabadakin, wegonen dinookaanan, dibaajimowinan gaye noonde-miigiweyan! Ozhibii’igan omaa iwe wii-izhi-wiiji’iweyan.

Gagwedwewinan debaajimowaad, Ge-izhi-wiijiiweyan

Mooshkinebii’igen ji-ganoonzhiyaang. Giga-babii’igoo ji-ganoonzhiyaang!