Wegonen iwe Giiwedinong Wiijichigewin?

Giiwedinong Wiijichigewin owiiji’aawaa’ gikino’amawaagana’ ji-dagwiinid, nawach ji- minosewaad waasa giiwedinong onjiiwaad. Owe izhichigewin wiiji’iwemagan ji-wiijiwindwaa gikino’amawaaganag ji-onji-gikendaasowaapan imaa onji Cisco bagakaabiwin, niizhwewig ji-ondaabiding gaa-mazinaatesenig imaa TelePresence gaa-ijigaadeg. Owe izhichigewin gii-onjise igiwe gaa-wiijitoowaad iwe igi TakingITGlobal gaa-inindwaa. Mii owe ji- wiijiwindwaa gaa-gikino’amawindwaa zhigwa gekino’amaagewaad ji-wiiji’igowaad obimaadiziwiniwaang.

Giiyaabi gikendan  Miigiwewin

Wiijiiwemagak Giiwedinong Wiijichigewin Dibaajimowin

Wiijichigemagakin Gikino’amaadiiwigamigoon

Onachigewinan Izhichgewining

 
Onatoong Wiijichigendiwin

Onatoong Wiijichigendiwin

Ji-onachigaadeg manaaji’idiwin, dabasendiwin, ji- gikenjigaadeg ezhichigeng mii gikino’amawaaganag, gekino’amaagewaad zhigwa ishkoniganan da- debwetamoog.

Ge-niigaaniiwaad Ji-gashki’ewizi’iwewaad

Ji-wiijichigemaawaad Anishinaabe’, Wiisaakodewininiwa’ zhigwa Waabishkiiwe’ gaa- niigaaniinid ji-onatoowaad ani-niigaan bagosendamowin.

Gikinawaaj Etegin

Gikinawaaj gegoon ji-ategin ji-wiiji’iwemagakin izhitwaawinan, gechiwaag ayizhisegin ji-niigaan ategin gaye gikino’amaadiiwigamigong.

 

Gaawiin eta Gikino’amaadiiwigamigong

Ji-gikendamowaad gikino’amawaaganag gegoon gaa- gikino’amawindwaa ji-wiiji’igowaad agwaji-aya’ii, abooshke odaanaang gaa-bi-izhiseg zhigwa miziwe ayinaadiding.

Maamiinochigaadeg Begosendamowin

Wiidanokiimindwaa endaso-gikino’amaageng ezhi- wawiingeziwaad, zenagi’igowaad ji-gashki’ewiziwaad gikino’amawaaganag aaniin gaye ayizhinaagwaninig.

Ji-waawiiji’iwewaad Bebakaan Awiyag

Andomangwaa bebakaan awiyag ji-waawiiji’aawaad gikino’amawaagana’ zhigwa ogikino’amaageg.

@AConnectednorth

Wiijiiwaaganag

GAA-ONATOOD IZHICHIGEWIN

Cisco

NIIGAANIID ECOSYSTEM

TakingITGlobal

GAA-WIIJI’IWEWAAD

SSi Micro SaskTel KNet NorthwesTel

GAA-NIIGAANIIWAAD WIIJI’IWEWAAD

WIIJI’IWEWAAD IZHICHIGEWINING

  • Alix & James Arnett

  • Barry And Laurie Green Family Charitable Trust

  • Greg and Susan Guichon

  • John and Nina Cassils

  • Mackinnon Family Charitable Fund

  • Peter and Catherine Clark Family Foundation

  • R. Howard Webster Foundation

  • The Pace Family Foundation

  • Willa Black and Don Jarvis

BAKAAN WIIJIIWAAGANAG IZHICHIGEWINING

Thanks to our other 2018-2019 Supporters

Wiijichigen

Miigiwen zhooniyaa ji-wiijitooyan owe izhichigewin

Gaa-niigaaniid iwe Ecosystem TakingITGlobal inate Kaanada akiing gichi-ogimaawin diba’igewin (866686991RR0001) aginjigan. Ge-miigiwewaad maagoniganing daa-miigiwewag gemaa daa- izhinizha’igewag:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Gidaa-noonde-gikino’amaage na?

Nindaa-andawendaamin gegoon ge-aabadakin, wegonen dinookaanan, dibaajimowinan gaye noonde-miigiweyan! Ozhibii’igan omaa iwe wii-izhi-wiiji’iweyan.

Gagwedwewinan debaajimowaad, Ge-izhi-wiijiiweyan

Mooshkinebii’igen ji-ganoonzhiyaang. Giga-babii’igoo ji-ganoonzhiyaang!