Aen Wiichitoyaahk Li norr Taanishi kawiitahkamikuhk Ka kochiwahpatahiwayhk

Aen Wiichitoyaahk Li Norr maykiiw saenk chi wiichihiwiwiin ishi wiichihiwew l’ikol.
Ayiwaak kishkayhta naandow ooshchi paahpayyek aan baa:

Nishtum Kishkaytamowin Piko Kaykway Kaashkihtow & Li Shaan Shipwayhtaywiin

Mitooni paray nakishkamoon aen video si koom aen asaamblii aen mamoowitoohk aen zhaan d’ikol, piko kaykway kaashkihtow, ka piikishkwatamihk wiichihiwewuk miina chi kishkayhtamihk naandow oota tapishkoot mamawapowuk miina aen meuzii ishi nawatch ka nakwun chi kishkayhtamihk miina aashtaw iksitti neu wiichihewewiin ishi enn shaambr dikol. Taand kaayaash aykooshi chinaakwuhk kii taakwashtawak mitooni paray aen nohtay kishkaytamihk kaakway ka miishkopitum, Q&A naandow ooshchi pimatishiwiin aan daan lispaas avek lispaas enn paarsonn, papaa waapashchikew aen Roman ka shoopayhaahk mamawapowuk miina si koom aen asaamblii mwayshchi paashkoshokaashoowin maashchiimakun.

TakingITGlobal ahkikin paahkaan ka piikishkwatamihk poor aen l’ikol ishi ooshchipiihtikwaywiin, miina atooshkatum avek Centre for Interactive Learning and Collaboration miina VROC ishi kayshchinahoo ooshihtowin kii natootumawiin ka piikishkwatamihk mishowayitay aen papiitoosh ka piikishkwatamihk ihtakwun.


Nishtum kishkaytamowin L’oovraazh Waapaahtahiwayhk

Mitooni paray l’oovraazh waapaahtahiwayhk miina nishtum kishkaytamowin kayeshkimiwewin maykiiw aen zhaan d’ikol enn shaans ishi aen nakishkawat shaapookishkayihtum aan daan mishchaytinwaa ita ka ooshihtaak kaykway miina soon oovraazh miina kishkayhtaakwun si posibb l’oovraazh enn shaans.


Nakayaashkumowin Mayshkotoonikayhk

Aen taanishi kawiitahkamikuhk maykiiw enn shaans ishi aen wiichihitoyaahk avek kootaaka l’ikol aan daan Aen Wiichitoyaahk Li Norr taanishi kawiitahkamikuhk shaapoo collaborative loovraazh aapachihtowin aen kishkayihtuhmihk. Ooma taakwashtaw li norr ishi sud aen wiichihitoyaahkions miina li norr ishi li norr aen wiichihitoyaahkions. Aen metr d’ikol anooshchiihkay itwayw taanishi kawiitahkamikuhk "...ayow poor lii deu Norr taykay miina Li Sud tayhkay aen zhaan d’ikol waapaahtahiwayhk wiiyawow ishi aen yakashkow mamishkochikewiin ooshchi Canada miina kaykway anima ishi kaa wiikit ooshchi kiiyanaan ita ka wiikihk."


Teacher Capacity Building

Apachihtaawin ooshchi collaborative ka nohtay kishkaytamihk poor metr d’ikol shaapookishkayihtum aen kishkayihtuhmihk miina kakayshkimowayiwak. Shaapookishkayihtum ahkikiwin piko kaykway kaashkihtow miina peer kakayshkimowayhk kishinahamakayhk miina wiihtamow avek metr d’ikols aan daan waahyow ooshchi taanday aen ashtayhk, mayawak ooshchipiihtikwaywiin ishi aen kishkayhtamihk aykwaanima maashkoot apoohtikway mitooni kii ayimun ishi ta ooshtaa.

Taand kaayaash si koom aen asaamblii kii mamishchihtam ka piikishkwatamihk araa His Excellency the Right Honourable David Johnston miina Mary Simon, miina si koom aen asaamblii pimpayhtawin araa mamowwiitowuk tapishkoot Frontier Ayiwaak chi kishkayhtamihk, The Red Cross, Aen kishkayihtuhmihk Wiichihitohk, Mahti piikishkwek Aen nohtay kishkaytamihk miina KWAASHKWAHTIK Math aantor deu kootaaka.


Networking Academy

Cisco Shakamohtawin L’ikol aya IT nakaatchihtowin miina l’oovraazh enn baachiss taanishi kawiitahkamikuhk poor aen kishkayihtuhmihk mamowwiitowuk miina payyakoyen toot li moond. Ayiwaak ishpiishchi 5.5 mishchet ayiwaak li moond toot aansaamb Shakamohtawining L’ikol miina ay- ishpayihk forsii poor mayshkoohtchipayiwin aan daan aen toot li moond manaachihtowin aakooshpii 1997. Ooshchi namooya aenportaan l’ikol ishi universities ishi waahkoomiwayhk mamowwiitowuk, ayiwaak ishpiishchi 9000 mamowwiitowuk aan daan 170+ waahkoomiwayhk va oofayr Shakamohtawining L’ikol chi kishkayhtamihk.

Cisco aen ayiwaak aashtaw shakamohtawin l’ikol ishi neu taanday aen ashtayhk lootr bor Canada, ooma miina anooshchiihkay ohtinamwak Shakamohtawin L’ikol oota Li Graan Norr Ayiwaak chi kishkayhtamihk aan daan Nunavut, ishi wiichihiw maykiwiin aen wiichihewewiin poor waahkoomiwayhk ishi chikanawayhtamihk Aen Wiichitoyaahk Li Norr shakamohtawin.

Moonaywikaashoo

Mayki ishi wiichihiwewin aen taanishi kawiitahkamikuhk

Ita ka wiikihk kaniikaniit OotinamihkANIMATootlimoond aan rigistrii kiimiikooshiw avek Canada Laarzhaan kaa kaashkihut Mamowwiitowuk (866686991RR0001). Maykiiwin ishi aen taanishi kawiitahkamikuhk gaa kaashkihtaan online ahpoo shipwetshaha la maal ishi:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Did you know you can designate your Workplace United Way donation to support Connected North? Enter "Taking IT Global Youth Association" and charitable number 866686991RR0001 on your pledge form!

We can also accept gifts of securities! Would you like to discuss a donation? E-mail our Donor Relations Advisor Allison at [email protected].

Kii dawayhtayn chiin aan daan paytawuk si koom aen asaamblii?

Nimiiyeuytaynan ishi ayiwaak kishkayhtamah naandow ooshchi aen wiichihewewiin, ka piikishkwatamihk, miina aen nistwayr tapishkoot ishi aan paar! Oota nantotama ishi ta kii ka piikishkwatamihk mii kaashoowiin.

Kawiihtamakahyk Kakwaychihkaymo, Wiichihitohk Enn shaans

Sil voo play mooshkinahta li paapyii ishi ta pi piikishkwayahk. Anavaan na miyeuhtaynan ishi ta pi piikishkwayahk!