Wegonen iwe Giiwedinong Wiijichigewin?

Giiwedinong Wiijichigewin owiiji’aawaa’ gikino’amawaagana’ ji-dagwiinid, nawach ji- minosewaad waasa giiwedinong onjiiwaad. Owe izhichigewin wiiji’iwemagan ji-wiijiwindwaa gikino’amawaaganag ji-onji-gikendaasowaapan imaa onji Cisco bagakaabiwin, niizhwewig ji-ondaabiding gaa-mazinaatesenig imaa TelePresence gaa-ijigaadeg. Owe izhichigewin gii-onjise igiwe gaa-wiijitoowaad iwe igi TakingITGlobal gaa-inindwaa. Mii owe ji- wiijiwindwaa gaa-gikino’amawindwaa zhigwa gekino’amaagewaad ji-wiiji’igowaad obimaadiziwiniwaang.

Giiyaabi gikendan  Miigiwewin

In light of school closures resulting from COVID-19, Connected North has launched Connected [email protected] to continue to serve students from our partner communities wherever possible. Connected North providers have now offered hundreds of sessions for students across our network to connect to museums, zoos, artists, storytellers and other amazing organizations to offer unique learning experiences while students are at home.

View & Join Sessions

Future Pathways Fireside logo

The Future Pathways program builds relationships between Indigenous role models and high school students in the Connected North network to deliver advice, expertise and guidance. The program also offers two public resources, our Fireside Chats video series with Indigenous role models, and the Future Pathways Navigator, a web site to support student transitions from remote communities to post-secondary institutions. We invite you to explore these resources below, and thank RBC Foundation for their support in bringing these initiatives to life!

Read the Blogs  Watch Fireside Chat Videos  Explore the Navigator (beta)

Wiijiiwemagak Giiwedinong Wiijichigewin Dibaajimowin

Wiijichigemagakin Gikino’amaadiiwigamigoon

Onachigewinan Izhichgewining

 
Onatoong Wiijichigendiwin

Onatoong Wiijichigendiwin

Ji-onachigaadeg manaaji’idiwin, dabasendiwin, ji- gikenjigaadeg ezhichigeng mii gikino’amawaaganag, gekino’amaagewaad zhigwa ishkoniganan da- debwetamoog.

Ge-niigaaniiwaad Ji-gashki’ewizi’iwewaad

Ji-wiijichigemaawaad Anishinaabe’, Wiisaakodewininiwa’ zhigwa Waabishkiiwe’ gaa- niigaaniinid ji-onatoowaad ani-niigaan bagosendamowin.

Gikinawaaj Etegin

Gikinawaaj gegoon ji-ategin ji-wiiji’iwemagakin izhitwaawinan, gechiwaag ayizhisegin ji-niigaan ategin gaye gikino’amaadiiwigamigong.

 

Gaawiin eta Gikino’amaadiiwigamigong

Ji-gikendamowaad gikino’amawaaganag gegoon gaa- gikino’amawindwaa ji-wiiji’igowaad agwaji-aya’ii, abooshke odaanaang gaa-bi-izhiseg zhigwa miziwe ayinaadiding.

Maamiinochigaadeg Begosendamowin

Wiidanokiimindwaa endaso-gikino’amaageng ezhi- wawiingeziwaad, zenagi’igowaad ji-gashki’ewiziwaad gikino’amawaaganag aaniin gaye ayizhinaagwaninig.

Ji-waawiiji’iwewaad Bebakaan Awiyag

Andomangwaa bebakaan awiyag ji-waawiiji’aawaad gikino’amawaagana’ zhigwa ogikino’amaageg.

@AConnectednorth

Wiijiiwaaganag

GAA-ONATOOD IZHICHIGEWIN

Cisco

NIIGAANIID ECOSYSTEM

TakingITGlobal

GAA-WIIJI’IWEWAAD

SSi Micro SaskTel KNet NorthwesTel

GAA-NIIGAANIIWAAD WIIJI’IWEWAAD

WIIJI’IWEWAAD IZHICHIGEWINING

  • Alix & James Arnett

  • Barry And Laurie Green Family Charitable Trust

  • Greg and Susan Guichon

  • John and Nina Cassils

  • Mackinnon Family Charitable Fund

  • Peter and Catherine Clark Family Foundation

  • R. Howard Webster Foundation

  • The Pace Family Foundation

  • Willa Black and Don Jarvis

BAKAAN WIIJIIWAAGANAG IZHICHIGEWINING

Thanks to our other 2018-2019 Supporters

Wiijichigen

Miigiwen zhooniyaa ji-wiijitooyan owe izhichigewin

Gaa-niigaaniid iwe Ecosystem TakingITGlobal inate Kaanada akiing gichi-ogimaawin diba’igewin (866686991RR0001) aginjigan. Ge-miigiwewaad maagoniganing daa-miigiwewag gemaa daa- izhinizha’igewag:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Gidaa-noonde-gikino’amaage na?

Nindaa-andawendaamin gegoon ge-aabadakin, wegonen dinookaanan, dibaajimowinan gaye noonde-miigiweyan! Ozhibii’igan omaa iwe wii-izhi-wiiji’iweyan.

Gagwedwewinan debaajimowaad, Ge-izhi-wiijiiweyan

Mooshkinebii’igen ji-ganoonzhiyaang. Giga-babii’igoo ji-ganoonzhiyaang!