Wiijiiwemagak Giiwedinong Izhichigewin

Iwe Wiijiiwemagak Giiwedinong naanwewig gegoon wiijitoonaawaan
Gikino’amaadiiwigamigoon wiijiiwewaad:

Niigaaniiwaad Mezinaatesewin dago Zaagizi’iwewinan

Gaa-mazinaatesegin ji-wiiji’igoowaad gikino’amawaaganag, gekendaasowaad, gaa-ozhitoowaad aabadakin ji-aabajichigaadegin gete gegoon genawenjigaadegin, mazinichiganan gaye etegin ji- wiiji’iwemagakin gikino’amaadiiwigamigong. Aanind odaanaang megwaa bebakaan gegoon dazhiikigaadegin, gagwejimindwaa agwaji-aya’ii akiing gaa-gii- izhaawaad aaniin ezhi-ayaamagak, waabanda’iweng iwe Roman ozhichiganan zhigwa aaniin noongom enaweba’igeng.

Igi TakingITGlobal odoozhitoonaawaan gegoon ji-wiiji’iwewaad gikino’amaadiiwigamigong, wiidanokiimaawaa’ ini Interactive Learning and Collaboration zhigwa VROC ji-wiiji’iwemagakin gegoon nagadendamowaad gaa- gikino’amawindwaa.


Daabishkoo Gagetin Ji-anokaajigaadeg

Waabanda’iwewinan mazinaatesewinan dezhiikigaadegin, ji-wiiji’igowaad gekendaasowaad gikino’amawaaganag aaniin enanokiing, aandi ge-dananokiingiban gaye.


Gikino’amaading Izhitwaawinan

Owe izhichigewin Wiijiiwemagak Giiwedinong gikino’amaadiiwigamigoon waawiijichigendiwaad gegoon ji-gikendamowaad. Daabishkoo bebakaan ningoji giiwedinog, zhaawanong gaye wiijichigendiwaad. Bezhig gaa-gikino’amaaged gii-ikido “…gagikenindiwag giiwedinong onj zhaawanong gaye aaniin ayizhitwaawaad, aaniin enendaagwak omaa ji-ayaang gidakiinaang.”


Ji-gashki’ewiziwaad Ogikino’amaageg

Aabadakin gegoon gaa-gikino’amaagewaad ji- wiiji’igoowaad odanokiiwiniwaang. Gaa-niigaaniiwaad owe izhichigewin odaa-gikino’amawaawaa’ ji- wiijichigemaawaad waasa giiwedinong onji awiya’, daa-wiiji’aawag gegoon wiikaa ji-ondinamowaapan gemaa daa-gii-zanagani ji-gashkitoowaapan.

Bezhig Gichi-onashowewinini David Johnson dago Mary Simon odaanaang gii-bi-giigidowag, zhigwa miinawaa Frontier College, The Red Cross, The Learning Partnership, Let's Talk Science dago JUMP Math gii-dagwiiwag, aanind dash miinawaa gaye.


Wiijichigending Gikino’amaagewin

Iwe Cisco Networking Academy gikino’amaagewag gegoon miziwekamig awiyag ji-anokiiwindwaa, wiijiwindwaa gaye bebakaan endananokiing. Awashima 5.5 million awiyag dagwiiwag imaa Networking Academy wiijichigending gikino’amaagewining, ji-ani-aanjiseg wendaadizing miziwe apae 1977 gaa-akiiwang. Bigo dino gikino’amaadiiwigamigoon abooshke ishkoniganing endananokiing, awashime 9000 dananokiiwinan, awashime 170 akiin daa-wiiji’aawag omaa onji.

Awashime dash nawach miziwe Cisco daa- wiiji’iwewag omaa Kaanada akiing, noomaya’ii gaye ogii-baakinaanaawaa’ iwe Networking Academy imaa Arctic College, Nunavut giiwedinong ji-wiiji’iwewaad endazhiikewaad iwe ji-ayaawaad iwe Wiijichigemagak Giiwedinong izhichigewin.

Wiijichigen

Miigiwen zhooniyaa ji-wiijitooyan owe izhichigewin

Gaa-niigaaniid iwe Ecosystem TakingITGlobal inate Kaanada akiing gichi-ogimaawin diba’igewin (866686991RR0001) aginjigan. Ge-miigiwewaad maagoniganing daa-miigiwewag gemaa daa- izhinizha’igewag:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Did you know you can designate your Workplace United Way donation to support Connected North? Enter "Taking IT Global Youth Association" and charitable number 866686991RR0001 on your pledge form!

We can also accept gifts of securities! Would you like to discuss a donation? E-mail our Donor Relations Advisor Allison at [email protected].

Gidaa-noonde-gikino’amaage na?

Nindaa-andawendaamin gegoon ge-aabadakin, wegonen dinookaanan, dibaajimowinan gaye noonde-miigiweyan! Ozhibii’igan omaa iwe wii-izhi-wiiji’iweyan.

Gagwedwewinan debaajimowaad, Ge-izhi-wiijiiweyan

Mooshkinebii’igen ji-ganoonzhiyaang. Giga-babii’igoo ji-ganoonzhiyaang!