Wiijiiwemagak Giiwedinong Izhichigewin

Iwe Wiijiiwemagak Giiwedinong naanwewig gegoon wiijitoonaawaan
Gikino’amaadiiwigamigoon wiijiiwewaad:

Niigaaniiwaad Mezinaatesewin dago Zaagizi’iwewinan

Gaa-mazinaatesegin ji-wiiji’igoowaad gikino’amawaaganag, gekendaasowaad, gaa-ozhitoowaad aabadakin ji-aabajichigaadegin gete gegoon genawenjigaadegin, mazinichiganan gaye etegin ji- wiiji’iwemagakin gikino’amaadiiwigamigong. Aanind odaanaang megwaa bebakaan gegoon dazhiikigaadegin, gagwejimindwaa agwaji-aya’ii akiing gaa-gii- izhaawaad aaniin ezhi-ayaamagak, waabanda’iweng iwe Roman ozhichiganan zhigwa aaniin noongom enaweba’igeng.

Igi TakingITGlobal odoozhitoonaawaan gegoon ji-wiiji’iwewaad gikino’amaadiiwigamigong, wiidanokiimaawaa’ ini Interactive Learning and Collaboration zhigwa VROC ji-wiiji’iwemagakin gegoon nagadendamowaad gaa- gikino’amawindwaa.


Daabishkoo Gagetin Ji-anokaajigaadeg

Waabanda’iwewinan mazinaatesewinan dezhiikigaadegin, ji-wiiji’igowaad gekendaasowaad gikino’amawaaganag aaniin enanokiing, aandi ge-dananokiingiban gaye.


Gikino’amaading Izhitwaawinan

Owe izhichigewin Wiijiiwemagak Giiwedinong gikino’amaadiiwigamigoon waawiijichigendiwaad gegoon ji-gikendamowaad. Daabishkoo bebakaan ningoji giiwedinog, zhaawanong gaye wiijichigendiwaad. Bezhig gaa-gikino’amaaged gii-ikido “…gagikenindiwag giiwedinong onj zhaawanong gaye aaniin ayizhitwaawaad, aaniin enendaagwak omaa ji-ayaang gidakiinaang.”


Ji-gashki’ewiziwaad Ogikino’amaageg

Aabadakin gegoon gaa-gikino’amaagewaad ji- wiiji’igoowaad odanokiiwiniwaang. Gaa-niigaaniiwaad owe izhichigewin odaa-gikino’amawaawaa’ ji- wiijichigemaawaad waasa giiwedinong onji awiya’, daa-wiiji’aawag gegoon wiikaa ji-ondinamowaapan gemaa daa-gii-zanagani ji-gashkitoowaapan.

Bezhig Gichi-onashowewinini David Johnson dago Mary Simon odaanaang gii-bi-giigidowag, zhigwa miinawaa Frontier College, The Red Cross, The Learning Partnership, Let's Talk Science dago JUMP Math gii-dagwiiwag, aanind dash miinawaa gaye.


Wiijichigending Gikino’amaagewin

Iwe Cisco Networking Academy gikino’amaagewag gegoon miziwekamig awiyag ji-anokiiwindwaa, wiijiwindwaa gaye bebakaan endananokiing. Awashima 5.5 million awiyag dagwiiwag imaa Networking Academy wiijichigending gikino’amaagewining, ji-ani-aanjiseg wendaadizing miziwe apae 1977 gaa-akiiwang. Bigo dino gikino’amaadiiwigamigoon abooshke ishkoniganing endananokiing, awashime 9000 dananokiiwinan, awashime 170 akiin daa-wiiji’aawag omaa onji.

Awashime dash nawach miziwe Cisco daa- wiiji’iwewag omaa Kaanada akiing, noomaya’ii gaye ogii-baakinaanaawaa’ iwe Networking Academy imaa Arctic College, Nunavut giiwedinong ji-wiiji’iwewaad endazhiikewaad iwe ji-ayaawaad iwe Wiijichigemagak Giiwedinong izhichigewin.

Wiijichigen

Miigiwen zhooniyaa ji-wiijitooyan owe izhichigewin

Gaa-niigaaniid iwe Ecosystem TakingITGlobal inate Kaanada akiing gichi-ogimaawin diba’igewin (866686991RR0001) aginjigan. Ge-miigiwewaad maagoniganing daa-miigiwewag gemaa daa- izhinizha’igewag:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Gidaa-noonde-gikino’amaage na?

Nindaa-andawendaamin gegoon ge-aabadakin, wegonen dinookaanan, dibaajimowinan gaye noonde-miigiweyan! Ozhibii’igan omaa iwe wii-izhi-wiiji’iweyan.

Gagwedwewinan debaajimowaad, Ge-izhi-wiijiiweyan

Mooshkinebii’igen ji-ganoonzhiyaang. Giga-babii’igoo ji-ganoonzhiyaang!